Названия книги Специальность
1 Читать Е. К. Қалдыбаев, Л. К. Маткаримова Салықтық бақылау: теориясы жəне жүргізу əдісі:оқулық Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2011. Учет и аудит
2 Читать Сейдахметов А.С., Елшібекова Қ.Ж., Ізмаханова А.Қ., Кәсіпкерлік-344 б. Учет и аудит
3 Читать Мұхамбетова З.С. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті дамыту: Монография. – Қарағанды: Қазақтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, - 2010. -120 бет. Учет и аудит
4 Читать Кәсіпкерлік және биз нес негіздері. 10-сыныпқа арналған оқулық. 1-бөлім. / Е. С. Дүй сен ханов, С. А. Щеглов, Д. Ханин, А. М. Фазылжанова, А. А. Сейтенова. — Алматы: Көкжиек-Горизонт, 2019.  — 144 бет Учет и аудит
5 Читать Домалатов Е.Б., Ахметова Л.М. Туризмдегі кәсіпкерлік қызметінің негіздері: оқу құралы. – Ӛскемен қ.: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2020.- 210 бет Учет и аудит
6 Читать Ахметов К.Ғ., Сағындықов Е.Н., Байжомартов Ү.С., Жүнісов Б.А., «А-Полиграфия», 2005-519 б.-Менеджмент негіздері Учет и аудит
7 Читать Журнал Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінде 02.04.2013 ж. қайта тіркелген. Куәлік № 13497-Ж «Білім берудегі менеджмент - Менеджмент в образовании» - ақпарат-әдістемелік хабаршысы МЕНШІК ИЕСІ: «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Қазақстан Республикасы Білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық институты Редакциялық АЛҚА: Ахметова Г.К.–п.ғ.д., профессор Қараев Ж.А.– п.ғ.д., профессор Мақатова Ж.Ә. – п.ғ.д., профессор-2019 жыл Учет и аудит
8 Читать Есенгельдин Б.С., Ақбаев Е.Т.-Оқулық, Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір»-288 б. Учет и аудит
9 Читать Гэмбл Джон, Питерев Маргарет, Томпсон Артур «Стратегиялық менеджмент негіздері: бәсекелестік артықшылыққа ұмтылу». Алматы: «Ұлттық аударма бюросы»қоғамдық қоры-2019 жыл-544 бет Учет и аудит
10 Читать Бердалиев К. Б. « СТРАТЕГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ» ОҚУЛЫҚ Учет и аудит
11 Читать «основы МЕНЕДЖМЕНТА» Майкл МЕСКОН, Майкл АЛЬБЕРТ, Франклин ХЕДОУРИ , ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО Общая редакция и вступительная статья доктора экономических наук Л.И.Евенко/АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКВА • Издательство «ДЕЛО» • 1997 Учет и аудит
12 Читать Удалов Ф.Е., Алёхина О.Ф., Гапонова О.С. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА: Учебное пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2013. – 363 с Учет и аудит
13 Читать Кәсіптік қыметтегі ақпараттық технологиялар Программное обеспечение
14 Читать Программалау технологиялары Программное обеспечение
15 Читать АЛГОРИТМДЕУ ЖӘНЕ ПРОГРАММАЛАУ НЕГІЗДЕРІі Программное обеспечение
16 Читать Операциялық жүйелер мен жүйені бағдарламамен қамсыздандыру Программное обеспечение
17 Читать Ақпараттық технология негіздері Программное обеспечение
18 Читать Информационные технологии. Корнеев И.К., Ксандопуло Г.Н., Машурцев В.А. Программное обеспечение
19 Читать Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері Программное обеспечение
20 Читать Кәсіптік қыметтегі ақпараттық технологиялар Программное обеспечение